Chống thấm Nóc thang máy Khu Du Lịch Bà Nà Hills

Hạng mục này Công ty Pháp Việt là đơn vị thứ 7 được mời để sửa chữa chống thấm nóc thang máy . Vật liệu được sử dụng là Màng HDPE Guttabeta Star 530kN có gia cố lưới mắt cáo để hỗ trợ trát vữa. Thấm thoát sắp được 10 năm rồi. 

Các công trình khác